News Update

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง สู่ ESG สร้างคุณค่า ชุมชน ให้น่าอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า จับมือ BIG TREES สื่อพลังรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ แนวราบ แนวสูง ได้รับ ISO รายแรกของไทย มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจ ที่ผนวก ESG ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รักษ์ต้นไม้ ชุมชน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังสีเขียว สู่ชุมชน สังคม ให้น่าอยู่ สู่ความยั่งยืน ตอกย้ำครบรอบ 30 ปี


นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึง ในปีนี้เอ็น.ซี ก้าวสู่ปีที่ 30 อย่างมั่นคง และแข็งแกร่ง ได้จัดกิจกรรมสร้างพลังสีเขียว ภายใต้ชื่องาน NC Happy Green & Sustainability 2024 เพื่อสร้างการรับรู้ ถึง การเติบโตอย่างมั่นคง มีการดำเนินนโยบายเพื่อสร้างคุณค่าแก่ชุมชุมให้น่าอยู่อาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับฐานลูกค้า ขนาดใหญ่ ยึดถือหลักสำคัญของ สัญญาที่มีต่อลูกค้า คือ สัจจะของบริษัท เป็นหลักธรรมาภิบาลที่กล้าให้คำมั่นสัญญาทั้งคุณภาพ และยึดมั่นความตรงต่อเวลาส่งมอบบ้าน พร้อมดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เลือกใฃ้สุขภัณฑ์วัสดุ เทคโนโลยี และแนวปฏิบัติที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบ รวมไปถึงการบริหารจัดการใช้ทรัพยกรธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อก่อให้เกิดคุณค่า และความยั่งยืนระยะยาว ตอบโจทย์ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ เดินตามแนวคิด เอ็น.ซี รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ


ปีนี้ เอ็น.ซี สานต่อนโยบายด้าน ESG ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมให้ชุมชนใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมดังกล่าว นำร่องในโครงการใหญ่ แบรนด์บ้านฟ้าปิยรมย์ เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ในชุมชนกว่า 4,000 ต้น นอกจากนี้ยังปลูกฝังการรักต้นไม้ อย่างถูกวิธี ให้ความรู้ ผ่าน Big Trees องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับความร่วมมือ และองค์ความรู้มากมายในการดูแล จากทีม Big Trees และ รุกขกร หมอต้นไม้ นักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ ให้คำปรึกษา ประเมิน วางแผนการจัดการ จัดทีมดูแลรักษา การป้องกันต้นไม้จากภัยต่างๆ อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคพืช แมลง รวมไปถึงการตกแต่งตัดกิ่งต้นไม้ อย่างถูกวิธี เพื่อต่อยอดความรู้เพื่อดูแลให้ถูกหลักไปยังชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ กว่า 1,200 ไร่


นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริม กิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่จะทำควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนสู่พื้นที่ชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดถือหลักธรรมาภิบาลที่ดี ตามแนวทาง ESG (Environment, Social , Governance) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผ่าน กิจกรรมดีเดย์ วันครบรอบการก่อตั้งบริษัท CG DAY ภายใต้ชื่องาน Nc Happy Green & Sustainability 2024 ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชน หันมาช่วยดูแล รักษาต้นไม้อย่างถูกหลัก ซึ่งมีการนับจำนวนประชากรต้นไม้ในพื้นที่โครงการ เพื่อดูแล ความเป็นสีเขียว พร้อม ติด TAG สื่อสัญลักษณ์การดูแลร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ร่วมกัน ซึ่งได้รับผนึกความร่วมมือ และขอขอบคุณท่านวิทยากรพิเศษ คุณอรยา สูตะบุตร ผู้ก่อตั้ง BIG Trees มูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ พร้อมทีมงาน ช่วยนำความรู้ ร่วมไปกับเอ็น.ซี สื่อพลังสีเขียว ชุมชน สังคม ให้น่าอยู่ สู่ความยั่งยืน สืบไป