วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
Latest:
News Update

ปธพ.9 ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ถวายเป็นพระกุศล 96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช ณ จังหวัดสิงห์บุรี

ปธพ.9 ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ถวายเป็นพระกุศล 96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช ณ จังหวัดสิงห์บุรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ครั้งที่ 27 มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ นักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 9 (ปธพ.รุ่นที่ 9) แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสิงห์บุรี และโรงพยาบาลสิงห์บุรี จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชนมายุ ๘ รอบ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖” เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พระธรรมวชิรกวี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร, พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ธรรมยุต, พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี, นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา, พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เลขาธิการแพทยสภาและผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ., พลตำรวจโท นายแพทย์วิฑูรย์ นิติวรางกูร ประธานนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 9 และคณะนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 9 ร่วมงานโดยพร้อมเพรียง

พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ กล่าวว่า “โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลในครั้งนี้ นับว่าเป็นโครงการพิเศษ เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และจะนำไปสู่โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ในปี 2567 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ได้เริ่มจัดทำโครงการถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) โดยคณะทำงาน ได้ขอประทานอนุญาตดำเนินโครงการต่อเนื่อง ซึ่งพระองค์ท่านได้อนุโมทนาและได้กล่าวว่าทำให้ครบ 9 วัด มูลนิธิฯ จึงได้ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร ปธพ. จัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ได้ถวายการตรวจรักษาจำนวนกว่า 15,000 ราย ใน 26 วัด โดยการออกหน่วยครั้งนี้ได้ร่วมกับ ปธพ.รุ่นที่ 9 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 27 ในโอกาสนี้ขอขอบคุณแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จิตอาสา ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 9 ที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดโครงการในครั้งนี้”

พลตำรวจโท นายแพทย์วิฑูรย์ นิติวรางกูร ประธานนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 9 กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นนอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแล้ว ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ตลอดจนการเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการเจ็บป่วย ที่เกิดจากการฉันภัตตาหาร อันอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย และอีกหลายๆ ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุในการก่อให้เกิดโรคต่างๆ ขึ้นอีกทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และเพื่อสร้างจิตอาสาให้กับบุคลากรในระบบสาธารณสุขไทย ในการบริการทางด้านสุขภาพกับประชาชน

“ในนามประธานนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 9 ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ท่านเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. วัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดโครงการฯ อีกทั้งขอขอบคุณแพทย์อาสา จิตอาสา และผู้มีส่วนในการสนับสนุนทุกท่าน ตลอดจนคณะนักศึกษา ปธพ.ทุกรุ่นที่ร่วมกันจัดโครงการในครั้งนี้ จนประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้”

โครงการหน่วยแพทย์อาสาครั้งนี้ที่จังหวัดสิงห์บุรี มี แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จิตอาสา ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่มาร่วมปฏิบัติงานในโครงการหน่วยแพทย์อาสา กว่า 200 ท่าน ได้ให้บริการตรวจรักษาพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดลพบุรี จังหวัดอยุธยา จำนวน 1,200 คน ใน 13 คลินิก ประกอบด้วย คลินิกจักษุ, คลินิกทันตกรรม, คลินิกกระดูกและข้อ, คลินิกผิวหนังและเลเซอร์, คลินิกคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและไขมันในตับ, คลินิกตรวจเลือดและแปรผลเลือด, คลินิกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่, คลินิกคัดกรองโรคปอด, คลินิกหู, คลินิกแพทย์แผนจีน, คลินิกตรวจมวลกระดูก InBody, คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และคลินิกรถเข็นพระราชทาน ซึ่งในครั้งนี้มีพระสงฆ์และประชาชนที่ได้รับรถเข็นพระราชทาน 111 คัน รวมมูลค่าอุปกรณ์รถเข็นพระราขทานจำนวน 1,306,549.28 บาท อีกทั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ยังได้มอบเครื่องผลิตอ๊อกซิเจนอีก 10 เครื่องให้กับโรงพยาบาลสิงห์บุรี โดยนายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรีเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อไป