วันจันทร์, เมษายน 15, 2024
Latest:
News Update

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายเงินกรมสมเด็จพระเทพฯ โดยเสด็จพระราชกุศล ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขณะที่ผู้ชนะเลิศประกวดร้องเพลงลูกกรุง ครั้งที่ ๑ เข้ารับถ้วยพระราชทาน

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายเงินกรมสมเด็จพระเทพฯ โดยเสด็จพระราชกุศล ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขณะที่ผู้ชนะเลิศประกวดร้องเพลงลูกกรุง ครั้งที่ ๑ เข้ารับถ้วยพระราชทาน

นายธานินทร์ อินทรแจ้ง (อินทรเทพ) นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะกรรมการสมาคมนักร้องฯ ได้แก่ ๒ อุปนายกฯ นายวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ, นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (แพ่งผ่องใส) ศิลปินแห่งชาติ, นางพรพิมล มั่นฤหัย ที่ปรึกษาสมาคมฯ, นางสาวนิตยา อรุณวงศ์ (โฉมฉาย อรุณฉาน) เลขาธิการสมาคมฯ และคณะกรรมการ นายนฤพนธ์ ดุริยะพันธ์, นายจิรวุฒิ กาญจนผลิน, นางทิพวัลย์ โพธิ์ทองนาค (ปิ่นภิบาล), นางอุไรวรรณ ทรงงาม, นายฎากร เทพทอง, นางวนิดา จุลเทศ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อโดยเสด็จในพระราชกุศล

โอกาสนี้ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลถ้วยพระราชทานฯ ในการประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ครั้งที่ ๑ จัดโดยสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชปถัมภ์ฯ ประเภทอายุ ๑๕-๓๐ ปี ได้แก่ นาย ณภัทร เพาะบุญ และในประเภทอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป นาย รักษพงศ จงจีรานนท์ ได้เข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทาน ณ วังสระปทุม กรุงเทพฯ

#สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี