News Update

ข้อมูลคือหัวใจ อบจ.สุพรรณบุรีจับมืออินเทลลิจิสต์ สร้างบิ๊กดาต้าบูรณาการระบบสาธารณสุขแบบดิจิทัลทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ องค์การบริการส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (อบจ.) มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ นายชนะ สุพัฒสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า อบจ.สุพรรณบุรีมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพประชาชน ในประเทศไทยมีการรับรองการเกิดขึ้นของโรงพยาบาล รพ.สต. ใน 5 จังหวัด  “ผมมีความตั้งใจจะดูแลประชาชน ผมรู้ว่าเราไม่ใช่หมอ เราไม่เก่งในการดูแลรักษา แต่เราต้องอยู่กับประชาชน หากมีงานที่ต้องต่อยอดดูแลประชาชน แต่เป็นงานที่เราไม่ถนัด ซึ่งเราต้องเพิ่มบริการแต่เราจะไม่เพิ่มคน แค่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้น ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาบริหารจัดการได้ ขอขอบคุณ บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน) ที่จะเข้ามาให้ความหวังกับ อบจ.สุพรรณบุรี และเป็นต้นแบบให้กับ รพ.สต. ต่อไป ในส่วนการบริหารจัดการถ้าเรามีข้อมูลมากๆ ที่ถูกต้องชัดเจน มันก็จะทำให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ดีมากขึ้นกว่าที่เราจะนำสิ่งใดไปให้ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว” นายก อบจ.สุพรรณบุรี​กล่าว

นายกบุญชู ยังกล่าวอีกว่า ภาพแรกที่ประชาชนจะได้เห็นคือ สะดวกในการรวบรวมข้อมูล หากข้อมูลครบถ้วนทุกอย่างก็จะสะดวกรวดเร็ว การเข้าถึงและการดูแลรักษาก็ทำได้มีประสิทธิภาพ หากเป็นเคสที่มีความเสี่ยงหรือต้องการระยะเวลาถ้าเรามีข้อมูลมากพอหมอก็จะตัดสินใจได้เร็วมากขึ้น

ทางด้านนายชนะ สุพัฒสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด กล่าวว่า ในการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อศึกษาและพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย นำไปสู่การบริการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ทั้งนี้บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ในการทำการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)                              ที่ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System) และฐานข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันทั้งหมด รวมทั้งระบบงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รวมทั้งศึกษาข้อจำกัดในการบริหารจัดการและการนำเสนอข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาการด้านคุณภาพข้อมูล และยกระดับการเชื่อมโยงระบบงานให้รวดเร็วแม่นยำ รวบรวมเป็นคลังข้อมูลเพื่อนำไปสู่การที่ องค์การบริการส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (อบจ.)  สามารถขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนด้วยกันคือ

  1. ข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้า โดยยึดหลักการ PDPA รักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา เช่น พื้นที่ตรงไหนที่เกิดโรคระบาด ก็จะสามารถวิเคราะห์หรือเข้าไปป้องกันได้ทันท่วงที
  2. ข้อมูลด้านการเบิกจ่ายงบประมาณสาธารณสุข ระบบจะมีกระบวนการคิดคำนวณได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ว่องไว โดยข้อมูลนี้จะเชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และเอกชนด้วย
  3. ข้อมูลบิ๊กดาต้าสำหรับ อบจ. ที่จากเดิมเป็นกระดาษ ต่อไปจะกลายเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมด สามารถสืบหาได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์การบริการสาธารณสุขที่ไม่ต้องวิ่งหาเอกสารหรือไปติดต่อหลายแห่ง เป็นการบูรณาการข้อมูลที่ส่งผลดีต่อประชาชนคนรับบริการและคนให้บริการ มีฐานข้อมูลที่แม่นยำชุดเดียวกันมาใช้ใน รพ.สต. เพื่อให้นายกอบจ. หรือหน่วยงานผู้บริหารระดับสูง ได้เห็นข้อมูลและวิเคราะห์เหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด

สำหรับกระบวนการทั้งหมดจะเป็นเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยี โดยยึดระเบียบ PDPA และสอดคล้องกับกฎหมายไทยทุกฉบับ