วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
Latest:
News Update

ฟาร์มเฮ้าส์ เดินหน้า ESG เต็มสูบ เพิ่มศักยภาพพนักงาน ควบคู่ สร้างจิตสำนึก เพื่อโลกที่ยั่งยืน

ฟาร์มเฮ้าส์ เดินหน้า ESG เต็มสูบ เพิ่มศักยภาพพนักงาน ควบคู่ สร้างจิตสำนึก เพื่อโลกที่ยั่งยืน

เมื่อ“พนักงาน”เปลี่ยน ก็เหมือนดั่งฟันเฟืองสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่จุดหมาย ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ฟาร์มเฮ้าส์” เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ให้สามารถขับเคลื่อนและยกระดับองค์กร จัดสัมมนาบุคลากรในหัวข้อ “ACTIVE ESG การประสานเป็นหนึ่งเดียว” เพิ่มทักษะ สร้างทัศนคติเชิงบวก รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง ESG เป็นหัวใจของการบริหารธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมสอดแทรกความรู้ zero waste ให้กับพนักงาน โดยมี ดร.รณพรหม ชุนงาม เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดประสานกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้กล้าคิด กล้าทำ นำวิธีการไปแก้ปัญหาและจัดการงานให้มีประสิทธิภาพโดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน เพื่อนำไปสู่แนวทางการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2566 พร้อมทั้งยกทีมไปมอบเงินและมอบความรู้ให้กับ มูลนิธิธรรมานุรักษ์ กับ กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์ ฟาร์มสุข “กินดี ชีวิตดี สุขภาพดี” แท็กทีมนำพนักงานฟาร์มเฮ้าส์ ส่งต่อความรู้สอนอาชีพการทำแซนด์วิชให้กับเด็กๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานและมีแรงบันดาลใจในการหารายได้ และ สนับสนุนการปลูกพืชสวนครัวโดยใช้ถุงขนมปังฟาร์มเฮ้าส์นำมา Reuse เป็นถุงเพาะต้นกล้าให้กับน้องๆ ในมูลนิธิธรรมานุรักษ์ รวมถึง มอบทุนสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท และมอบเสื้อให้กับ มูลนิธิธรรมานุรักษ์ นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาทให้กับ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี อีกแห่งหนึ่งเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายดูแลเด็กด้อยโอกาสอีกด้วย

นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ฟาร์มเฮ้าส์” เผยว่า ฟาร์มเฮ้าส์มีความตั้งใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งในด้าน กินดี อยู่ดี ชีวิตดี ควบคู่กับความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพในการผลิต ส่งมอบความอร่อยนุ่มหอมกรุ่นจากเตามากว่า 41 ปี และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบาย ESG ควบคู่ Core Value ขององค์กร คือ “ACTIVE” ได้แก่ Attitude ทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร, Commitment รักษาคำมั่นสัญญามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำได้ตามเป้าหมาย, Teamwork ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างรู้หน้าที่, Innovation สร้างสรรค์ ปรับปรุงพัฒนาสิ่งใหม่, Value สร้างคุณค่าให้ตัวเอง องค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ Ethics มีจริยธรรมในการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต จึงจัดอบรมพนักงานให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง ESG อันเป็นหัวใจบริหารธุรกิจ การพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

“ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ zero waste หรือ “แนวคิดขยะเหลือศูนย์” เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจและนำไปใช้เป็นแนวทางในการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ทำให้ขยะที่จะถูกนำไปกำจัดเหลือน้อยที่สุด หรือให้เป็นศูนย์ ทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน”

สำหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ฟาร์มเฮ้าส์ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และตั้งเป้าว่าจะขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ภายในปี 2567 พร้อมกับเดินหน้า การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้ทั้งบรรจุภัณฑ์สำหรับขนมปังแผ่นและพร้อมทาน รวมทั้งมีมาตรการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้ำมันด้วยการติดตั้งระบบ GPS และยกเลิก X-Lift ท้ายรถขนส่ง ทำให้สามารถประหยัดการใช้น้ำมัน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จนได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2023 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท ขนส่ง โดยกระทรวงพลังงานอีกด้วย

นายอภิเศรษฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ฟาร์มเฮ้าส์เพิ่งคิกออฟแคมเปญ “ฟาร์มสุข กับ ฟาร์มเฮ้าส์” เพื่อสนับสนุนให้คนไทย กินดี ชีวิตดี สุขภาพดี ในทุกมิติ โดยเริ่มต้นด้วยการสนับสนุนให้คนไทยหันมาออกกำลังกาย จึงได้เดินหน้าปรับปรุงสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง สวนลุมพินี ซึ่งได้เสียงตอบรับที่ดีจากผู้มาใช้บริการสนามบาสฟาร์มสุข เราจึงเดินหน้าต่อยอดกิจกรรมในมิติการสร้างอาชีพให้กับเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต เพราะเราเชื่อว่าการทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น นำไปสู่การเพิ่มดัชนีความสุขของคนในสังคมให้เติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของจีดีพีของประเทศ“เป้าหมายสูงสุดของแคมเปญ ฟาร์มเฮ้าส์ กับ ฟาร์มสุข คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และยกระดับการสร้างคุณค่าองค์กรสู่สังคม จึงร่วมกับ มูลนิธิธรรมานุรักษ์ มูลนิธิที่คอยไปช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยากไร้ หรือเด็กๆ ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งจะช่วยเหลือในเรื่องอาหาร เครื่องแต่งกาย จัดกิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์ ฟาร์มสุข “กินดี ชีวิตดี สุขภาพดี” ฟาร์มสุขกับฟาร์มเฮ้าส์ นำพนักงานกว่า 100 ชีวิต ร่วมแบ่งปันความรู้ในด้านการทำแซนด์วิชและฮอตดอก ให้กับเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และยังนำถุงขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ที่ใช้แล้ว นำมา Reuse เป็นถุงเพาะต้นกล้าแทนถุงปลูก ให้น้องๆ ได้เปิดประสบการณ์การปลูกผัก โดยผลผลิตที่ได้ทางมูลนิธิธรรมานุรักษ์สามารถนำไปประกอบอาหารได้อีกด้วย”ฟาร์มเฮ้าส์เป็นหนึ่งในธุรกิจอาหารที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี นอกจากมุ่งพัฒนาคุณภาพอาหารให้คนไทยบริโภคและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนแล้ว ยังคืนกำไรสู่สังคมด้วยกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ จาก ฟาร์มเฮ้าส์ ได้ที่ https://www.facebook.com/FarmhouseThai