News Update

กรมป่าไม้ เตรียมความพร้อมรับนโยบายเร่งด่วน พร้อมวางแผนรับมือแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควันทางภาคเหนือ

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายขอให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมวางแผนในการป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย และขอให้ยึดถือประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้ที่ต้องเร่งดำเนินการ
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญและต้องดำเนินการเร่งด่วน คือเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ โดยในส่วนของกรมป่าไม้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยแบ่งเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตราการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเชิงพื้นที่ โดยการเตรียมการ โดยการจัดโครงสร้างหน่วยงาน พร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนเผชิญเหตุ โดยการกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จัดทำข้อมูลการประสานงานและสนธิกำลัง ด้านบุคลากร เครื่องมือ นอกจากนี้จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ และการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบให้ประชาชนได้รับทราบ และการสร้างเครือข่ายไฟป่าหมู่บ้าน และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ การบริหารจัดการชิงเผาร่วมกับ Burn Check และการออกประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมการเผา ซักซ้อมแผนระดมพลดับไฟป่า และ มาตรการที่ 2 การรับมือ แบ่งเป็นช่วงก่อนวิกฤต มีการจัดตั้ง War room ทั้งในระดับส่วนหน้า ระดับสำนักฯ จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งรายงานผลสถานการณ์ประจำทุกวัน การจัดชุดลาดตะเวนตรวจหาไฟและจุดสกัด แจ้งจุดความร้อน จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจสอบควบคุมไฟป่า หากเกิดปัญหาในช่วงวิกฤต การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การจัดกิจกรรมรณรงค์วันปลอดควันพิษจากไฟป่า การทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเก็บอย่างต่อเนื่อง การสนธิกำลัง อุปกรณ์ ฯลฯ ในพื้นที่วิกฤติ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนผ่านกลไกอาเซียน และมาตรการที่ 3 การประเมินผลและสร้างความยั่งยืน ดำเนินการตรวจสอบไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ จัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ และสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน (AAR) นอกจากนี้จะมีการประสาน อปท. นอกจากนี้ ยังได้มีการทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐานงาน/แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดำเนินการศึกษา/พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบบัญชาการสถานการณ์ไฟป่า และการพัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์ไฟป่าล่วงหน้า

“แผนปฏิบัติงานในการป้องกันไฟป่าที่กรมป่าไม้ดำเนินการจะช่วยลดปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ตลอดจนภาคประชาชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันป้องกันไฟป่าซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนอกจากนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่จะก่อให้เกิดความศูนย์เสียระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้สำหรับผู้กระทำความผิดกรมป่าไม้จะดำเนินคดีบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
และประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ไฟป่าสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสิ่งแวดล้อม 1362” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว