News Update

“MISS TRANS THAILAND” บริบทเวทีใหม่เพื่อชาว LGBTQ+

“MISS TRANS THAILAND”
บริบทเวทีใหม่เพื่อชาว LGBTQ+

 

 

เมื่อเข้าสู่โลกสมัยใหม่ ทุกอย่างได้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม “กลุ่มเพศทางเลือก” หรือ “LGBTQ+” ก็เช่นกัน สังคมได้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น กลุ่มเหล่านี้เริ่มมีตัวตนและมีพื้นที่ยืนในสังคม โดยไม่ต้องหลบซ่อนกันอีกต่อไป จึงได้เกิดกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน และกิจกรรมที่สร้างสรรค์อีกมากมาย ที่ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้คนทั่วไปได้เล่งเห็น มองเห็น พิจารณาเห็นถึงคุณค่าและศักยภาพของชาว LGBTQ ที่ช่วยสีสันให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

องค์กร “MISS TRANS THAILAND” จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นมา เมื่อ ปี พ.ศ.2560 (ค.ศ. 2018) โดย “คุณเฟม-อคีราห์ จันทพาน” สาวประเภทสองที่กล้าเปิดเผยตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์และความสามารถอย่างชัดเจน โดยเป็นเวทีการประกวดของสาวประเภทสอง ภายใต้คอนเซปต์ “คนงามเคียงความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม นำความเท่าเทียม ยอดเยี่ยมเสมอภาค” ซึ่งได้จัดประกวดมาอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันที่จะกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 และเตรียมจัดการประกวดกับ “MISS TRANS THAILAND 2022” เพื่อเฟ้นหากลุ่มเพศทางเลือกที่พร้อมจะเป็นแบบอย่างในสังคมทุกมิติ

สำหรับการดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์กับคำว่า “TRANS”

T-Teamwork : เพื่อให้เกิดความสามัคคีและการรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของทุกฝ่ายทุกภาคส่วนโดยไม่แบ่งเพศ จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างยั่งยืนที่งดงาม

R-Relationship : เพื่อให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดีไม่เกิดช่องว่างในกลุ่มคนเพศทางเลือกกับคนทั่วไป สามารถทำงานและอยู่ในสังคมส่วนรวม โดยไม่มีอคติต่อกัน

A-Authority : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นต้นแบบที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับครอบครัว องค์กรสถาบัน สังคม และประเทศชาติ

N-Nationalism : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรักชาติและรักแผ่นดิน พร้อมที่จะเป็นผู้สืบทอดและสืบสานชาติไทยไว้จากรุ่นสู่รุ่น

S –Strong : เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความอดทนให้บังเกิดกับผู้เข้าประกวด เพราะจะเป็นต้นทุนที่ดีในการทำงานให้ประสบความสำเร็จสืบต่อไปในอนาคตกาล

ส่วนคุณสมบัติของ “MISS TRANS THAILAND 2022” เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศชาตินั้นสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ ดังนี้คือ

“คนงามเคียงความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม นำความเท่าเทียม ยอดเยี่ยมเสมอภาค”

1.คนงามเคียงความรู้ : เป็นผู้มีความงามทั้งภายนอกและความงามภายใน โดยเฉพาะด้านความรู้ที่เคียงคู่กับคุณธรรม
2.เชิดชูวัฒนธรรม : เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมในทุกด้านทุกมิติ อาทิ ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ด้านการท่องเที่ยว ด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไทย ด้านสังคม
3.นำความเท่าเทียม : เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคน “ได้ทุกอย่างเหมือนกัน” ให้เกิดความเป็นธรรมและความยุติธรรมโดยให้ทุกคนเริ่มจากจุดเดียวกัน
4.ยอดเยี่ยมเสมอภาค : เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนได้ “การเข้าถึงโอกาสเหมือนกัน”

ทางด้านการประกวด “MISS TRANS THAILAND 2022” มีการประกวดรอบสัมภาษณ์ รอบชุดว่ายน้ำ รอบชุดประจำจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 รอบกิจกรรมเวิร์กช็อปต่าง ๆ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 และรอบชิงชนะเลิศ ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 6 MBK CENTER ปทุมวัน

โดยผลที่คาดว่สจะได้รับคือ เกิดความสามัคคีและการรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของทุกฝ่ายทุกภาคส่วนโดยไม่แบ่งเพศ จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างยั่งยืนที่งดงาม เกิดความสัมพันธภาพที่ดีไม่เกิดช่องว่างในกลุ่มคนเพศทางเลือกกับคนทั่วไป สามารถทำงานและอยู่ในสังคมส่วนรวม โดยไม่มีอคติต่อกัน เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นต้นแบบที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับครอบครัว องค์กรสถาบัน สังคม และประเทศชาติ เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรักชาติและรักแผ่นดิน พร้อมที่จะเป็นผู้สืบทอดและสืบสานชาติไทยไว้จากรุ่นสู่รุ่น และเกิดการสร้างความเข้มแข็งและความอดทนให้บังเกิดกับผู้เข้าประกวด เพราะจะเป็นต้นทุนที่ดีในการทำงานให้ประสบความสำเร็จสืบต่อไปในอนาคตกาล

และขอขอบคุณประตูน้ำโพลีคลีนิค สวนสยาม จีจีไอกรุ๊ป เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ประดับพลอย ที่ให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยม